Витяги с Закону України Про донорство кровi та її компонентiв

Стаття 6. Обов'язки керiвникiв пiдприємств, установ, органiзацiй, командирiв (начальникiв) вiйськових частин щодо сприяння донорству кровi та її компонентiв
Керiвники пiдприємств, установ, органiзацiй, командири (начальники) вiйськових частин зобов'язанi:
сприяти установам та закладам охорони здоров'я в роботi по залученню громадян до лав донорiв;
безперешкодно вiдпускати з мiсця роботи, служби або навчання за їх заявами осiб, якi є або виявили бажання стати донорами, у днi вiдповiдного медичного обстеження i здавання кровi та (або) її компонентiв, за винятком випадкiв, коли вiдсутнiсть донора на його робочому мiсцi або мiсцi служби у цi днi може призвести до загрози життю чи здоров'ю людей, до невиконання завдань, пов'язаних iз забезпеченням оборони, безпеки держави та громадського порядку, до суттєвої матерiальної шкоди або iнших тяжких наслiдкiв;

Стаття 9. Пiльги, що надаються донорам
В день давання кровi та (або) її компонентiв, а також в день медичного обстеження працiвник, який є або виявив бажання стати донором, звiльняється вiд роботи на пiдприємствi, в установi, органiзацiї незалежно вiд форм власностi iз збереженням за ним середнього заробiтку. Донори з числа студентiв вищих навчальних закладiв та учнiв професiйних навчально-виховних закладiв у зазначенi днi звiльняються вiд занять.
Пiсля кожного дня давання кровi та (або) її компонентiв, в тому числi у разi давання їх у вихiднi, святковi та неробочi днi, донору надається додатковий день вiдпочинку iз збереженням за ним середнього заробiтку. За бажанням працiвника цей день може бути приєднано до щорiчної вiдпустки або використано в iнший час протягом року пiсля дня давання кровi чи її компонентiв.
Виплата середнього заробiтку, зазначеного у частинах першiй, другiй та третiй цiєї статтi, здiйснюється за рахунок коштiв власника пiдприємства, установи, органiзацiї, де працює донор, або уповноваженого ним органу. Зазначенi кошти належать до таких, що спрямованi на благодiйну дiяльнiсть.
Пiдставою для надання зазначених пiльг є вiдповiднi довiдки, виданi донору за мiсцем медичного обстеження чи давання кровi та (або) її компонентiв. Форми цих довiдок та порядок їх видачi затверджуються Мiнiстерством охорони здоров'я України.